Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.11.2009Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.11.2009
Musisz uaktualnić Flash Player'a


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Radomsko, dnia 10.11.2009 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Tados Firek Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych i wiedzochłonnych technologii” w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności  i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 firma Tados Firek Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup linii zgrzewająco-czyszczącej.

 1. Zamawiający :
  Tados Firek Sp. z o.o.
  ul. Ks. Kościowa 22
  97-500 Radomsko
  NIP 7722319909, 
  REGON 100352492

 2. Opis przedmiotu zamówienia :
  Przedmiotem zamówienia jest zakup linii zgrzewająco-czyszczącej, oprogramowania sterującego linią zgrzewająco-czyszczącą, przyrządu do badania wytrzymałości naroży oraz 3 stanowiskowych odciągów wiórów. W skład linii zgrzewająco-czyszczącej wchodzi:

  • zgrzewarka z automatycznym systemem sterowania wykonująca następujące zabiegi:
  - pozycjonowanie i mocowanie profili ramy lub skrzydła, usytuowanych względem siebie pod kątem 90-ciu stopni,
  - jednoczesne zgrzewanie czterech narożników w systemie tzw. równoległego zgrzewania z ograniczeniem wypływki do 0,2 mm,
  - zgrzewanie profili przygotowanych z naddatkiem,
  - automatyczne odtransportowanie zgrzanych elementów do obrabiarki celem dalszej obróbki skrawaniem,
  - wyposażenie maszyny w modem umożliwia sterowanie maszyną poprzez sieć internetowa

  • Obrabiarka wraz ze stacją sterowaną CNC wykonująca następujące zabiegi:
  - ustawianie i mocowanie ramy lub skrzydła okna podczas obróbki
  - identyfikację rodzaju obrabianego profilu na podstawie zaprogramowanych danych
  - obróbkę zgrzanych narożników
  - obrót oczyszczonego elementu okna po całkowitym wyczyszczeniu narożnika i odtransportowanie na koniec stołu transportowego.

 3. Kryterium wyboru oferty 

  Najniższa oferowana cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT wyrażona w PLN lub w EUR, przy czym średni kurs euro w stosunku do złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień został przyjęty zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych)   przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych i ilościowych  – waga 100%
  Kryterium to będzie oceniane wg wzoru:
                     Cmin
             C =  --------------------- * 100 %
                      Cr
            Gdzie : Cmin – cena oferty minimalnej
                  Cr      – cena oferty rozpatrywanej

 4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

  W składanej ofercie należy podać ceny jednostkowe poszczególnych części zamówienia. Cena oferty będzie sumą cen netto poszczególnych części wchodzących w skład przedmiotu zamówienia pomnożonych przez ich ilości. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Wartość oferty obliczona będzie wg wzoru:

  Wo = Clz*n + Cop*n + Cpn*n + Cso*n

  Gdzie:
  Wo- wartość oferty netto
  Clz – cena linii zgrzewająco-czyszczącej
  Cop – cena oprogramowania sterującego linią
  Cpn – cena przyrządu do badania wytrzymałości naroży
  Cso – cena stanowiska do odciągu wiórów
  n – ilość sztuk

 5. Termin wykonania zamówienia:

  - do dnia 15.12.2009 r. linia zgrzewająco-czyszcząca i oprogramowanie sterujące linią zgrzewajaco-czyszczącą
  - do dnia 10.02.2010 r. przyrząd do badania wytrzymałości naroży oraz 3 stanowiskowe odciągi wiórów

 6. Opis sposobu przygotowania ofert

  Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia tzn. cenę (wycenione winny być wszystkie części zamówienia), termin realizacji, czas, okres udzielonej gwarancji, okres ważności oferty oraz datę jej sporządzenia. 

 7. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy złożyć do dnia 20.11.2009 do godz. 14:00 w siedzibie:

  Tados Firek Sp. z o.o.
  ul. Ks. Kościowa 22
  97-500 Radomsko

 

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa