Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.03.2010 - system informatycznyOgłoszenie o zamówieniu z dnia 12.03.2010 - system informatyczny
Musisz uaktualnić Flash Player'a


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Radomsko, dnia 12.03.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Tados Firek Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych i wiedzochłonnych technologii” w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 firma Tados Firek Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup systemu informatycznego wspomagającego proces produkcji.

 1. Zamawiający :
  Tados Firek Sp. z o.o.
  ul. Ks. Kościowa 22
  97-500 Radomsko
  NIP 7722319909, 
  REGON 100352492

 2. Opis przedmiotu zamówienia :
  Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu informatycznego wspomagającego proces produkcji.

 3. Kryterium wyboru oferty 

  Najniższa oferowana cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT wyrażona w PLN lub w EUR, przy czym średni kurs euro w stosunku do złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień został przyjęty zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych)   przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych i ilościowych  – waga 100%
  Kryterium to będzie oceniane wg wzoru:
                     Cmin
             C =  --------------------- * 100 %
                      Cr
            Gdzie : Cmin – cena oferty minimalnej
                  Cr      – cena oferty rozpatrywanej

 4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

  W składanej ofercie należy podać ceny jednostkowe poszczególnych części zamówienia. Cena oferty będzie sumą cen netto poszczególnych części wchodzących w skład przedmiotu zamówienia pomnożonych przez ich ilości. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Wartość oferty obliczona będzie wg wzoru:

  Wo = Clz*n + Cop*n + Cpn*n + Cso*n

  Gdzie:
  Wo- wartość oferty netto
  Clz – cena linii zgrzewająco-czyszczącej
  Cop – cena oprogramowania sterującego linią
  Cpn – cena przyrządu do badania wytrzymałości naroży
  Cso – cena stanowiska do odciągu wiórów
  n – ilość sztuk

 5. Termin wykonania zamówienia:
  - do dnia 31.03.2010 r. system informatyczny wspomagający procesem produkcji
 6. Opis sposobu przygotowania ofert

  Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia tzn. cenę (wycenione winny być wszystkie części zamówienia), termin realizacji, czas, okres udzielonej gwarancji, okres ważności oferty oraz datę jej sporządzenia.
 7. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy złożyć do dnia 30.03.2010 do godz. 10:00 w siedzibie:

  Tados Firek Sp. z o.o.
  ul. Ks. Kościowa 22
  97-500 Radomsko

 

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa