Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.12.2010Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.12.2010
Musisz uaktualnić Flash Player'a


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Radomsko, dnia 10.12.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W związku z realizacją projektu pn. "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki "Tados Firek" Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie działalności." w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 firma Tados Firek Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku przy ul. Karola Kościowa 22, zamierza zakupić:

 • komputer typu notebook
 • zestaw komputerowy
 1. Zamawiający :
  Tados Firek Sp. z o.o.
  ul. Ks. Kościowa 22
  97-500 Radomsko
  NIP 7722319909, 
  REGON 100352492

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Komputer typu notebook (orientacyjne minimalne parametry):

  - procesor min. 1,6 GHz
  - pamięć DDR 3
  - dysk twardy 320 GB
  - przekątna ekranu 15,6, wysoka rozdzielczość
  - Windows 7 lub równoważny
  - czytnik kart pamięci: MMC, SD, MS, MS PRO, wejście HDMI, zasilania 3xUSB 2.0
  - WI-FI, bluetooth,
  - czas pracy na akumulatorze ok. 3 godzin
  - wbudowana kamera, mikrofon

  Max koszt przewidziany na zakup komputera typu laptop to 4000,00 PLN/netto

  Zestaw komputerowy (orientacyjne minimalne parametry zestawu):

  Na zestaw komputerowy składać mają się:
  *Komputer
  - procesor min. 2,93 GHz
  - DYSK TWARDY min. 500GB 7200 obr/min
  - nagrywarka DVD
  - Windows 7 lub równoważny
  - karta muzyczna
  - mysz optyczna, przewodowa
  - klawiatura

  *monitor
  - LCD
  - przekątna ekranu 22
  - czas reakcji:5ms

  *urządzenie wielofunkcyjne
  - technologia druku: laserowa/atramentowa
  - szybkość druku w czerni: min 30 str/min
  - rozdzielczość w kolorze ok. 4800x1200 dpi

  Max koszt przewidziany na zakup zestawu komputerowego to 5000,00 PLN/netto

 3. Kryterium wyboru oferty 

  Najniższa oferowana cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT wyrażona w PLN lub w EUR, przy czym średni kurs euro w stosunku do złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień został przyjęty zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych)   przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych i ilościowych  – waga 100%.

  Kryterium to będzie oceniane wg wzoru:
                     Cmin
             C =  --------------------- * XX %
                      Cmax
           
  Gdzie: Cmin  – cena oferty najniższej
             Cmax – cena oferty najwyższej

  XX % - poziom procentowego udziału wg specyfikacji:        
  Cena – 70 %
  Parametry techniczne – 10 %
  Specyfikacja (funkcjonalność)
  Poziom innowacyjności – 10 %

 4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

  W składanej ofercie należy podać ceny jednostkowe poszczególnych części zamówienia. Cena oferty będzie sumą cen netto poszczególnych części wchodzących w skład przedmiotu zamówienia pomnożonych przez ich ilości. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

 5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 grudnia 2010 r.

 6. Opis sposobu przygotowania ofert

  Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia tzn. cenę (wycenione winny być wszystkie części zamówienia), termin realizacji, czas, okres udzielonej gwarancji, okres ważności oferty oraz datę jej sporządzenia.

 7. Miejsce i termin składania ofert:

  Tados Firek Sp. z o.o.
  ul. Ks. Kościowa 22
  97-500 Radomsko

 8. Termin składania ofert: 28.12.2010 do godz. 12.00.

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa