Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.01.2014Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.01.2014
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Ogłoszenie o zamówieniu - 31.01.2014

Radomsko, dnia 31.01.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tadosfirek.pl

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: TADOS Firek Zbigniew zs. ul. Ks. Kościowa 22,
97-500 Radomsko, NIP: 949-065-05-36 woj. łódzkie, tel. 44 685-05-05 fax 44 682-00-25
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: podmiot prywatny zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rewitalizacja: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworu na cele usługowe hotelarsko - restauracyjne i odnowy biologicznej”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia publicznego są pozostałe roboty budowlane w ramach zadania pn. „Rewitalizacja: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworu na cele usługowe hotelarsko - restauracyjne i odnowy biologicznej”:

Pakiet nr 1: Roboty budowlane wykończeniowe - parter i piętro
Pakiet nr 2: Wykopy, zasypki, zagęszczenia i utwardzenie terenu wokół dworu
Pakiet nr 3: Roboty sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne
Pakiet nr 4: Roboty budowlane wykończeniowe w piwnicach (pomieszczenie sauny, tężni oraz kąpieli, węzeł sanitarno-higieniczny)
Pakiet nr 5: Roboty budowlane wykończeniowe w piwnicach (pomieszczenie socjalne, recepcja, gabinety, toaleta)
Pakiet nr 6: Montaż urządzeń SPA
Pakiet nr 7: Wykonanie i montaż blatów kamiennych w pomieszczeniach SPA
i łazienkach w piwnicach
Szczegółowy zakres zadań określa dokumentacja techniczna według załącznika nr 2
do SIWZ.

 • Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1, 45440000-3, 45430000-0, 45431000-7, 45330000-9
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Pakiet nr 1: Roboty budowlane wykończeniowe - parter i piętro – 31.12.2014r.
Pakiet nr 2: Wykopy, zasypki, zagęszczenia i utwardzenie terenu wokół dworu – 30.04.2014r.
Pakiet nr 3: Roboty sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne – 29.02.2015r.
Pakiet nr 4: Roboty budowlane wykończeniowe w piwnicach (pomieszczenie sauny, tężni oraz kąpieli, węzeł sanitarno-higieniczny) – 15.03.2015r.
Pakiet nr 5: Roboty budowlane wykończeniowe w piwnicach (pomieszczenie socjalne, recepcja, gabinety, toaleta) – 31.03.2015r.
Pakiet nr 6: Montaż urządzeń SPA – 14.08.2014r.
Pakiet nr 7: Wykonanie i montaż blatów kamiennych w pomieszczeniach SPA i łazienkach
w piwnicach – 11.04.2014r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI: Zamawiający przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) charakteryzują się sytuacją ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) Wykonawcę obowiązuje złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu według załącznik nr 5 do SIWZ.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według załącznika nr 4 do SIWZ;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (według załącznika nr 6);

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tadosfirek.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: TADOS Firek Zbigniew
zs. ul. Ks. Kościowa 22, 97-500 Radomsko,

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godz. 11:00, miejsce: TADOS Firek Zbigniew zs. ul. Ks. Kościowa 22, 97-500 Radomsko

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej:

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Nazwa i nr projektu: „Rewitalizacja: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworu na cele usługowe hotelarsko - restauracyjne i odnowy biologicznej”

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.06.01.00-00-015/11-00
z dnia 28.11.2014r.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

.

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.