Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

ZAPYTANIE OFERTOWE 10.01.2011ZAPYTANIE OFERTOWE 10.01.2011
Musisz uaktualnić Flash Player'a


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Radomsko, dnia 10.01.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki "Tados Firek" Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie działalności." w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 firma Tados Firek Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku przy ul. Karola Kościowa 22, zamierza zakupić koparko-ładowarkę

 1. Zamawiający :
  Tados Firek Sp. z o.o.
  ul. Ks. Kościowa 22
  97-500 Radomsko
  NIP 7722319909, 
  REGON 100352492

 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1) Silnik najnowszej generacji min. 95 KM
  2) Automatyczna skrzynia biegów.
  3) Układ kierowniczy - hydrostatyczny, kontrolowany czujnikiem obciążenia.
  4) Układ hamulcowy - wielotarczowe hamulce w kąpieli olejowej, uruchamiane dwoma
  oddzielnymi pedałami.
  5) Układ hydrauliczny o wydajności min. 130l/min i ciśnieniu 250bar
  6) Kabina - wzmocniona konstrukcja mająca na celu ochronę operatora przed np. spadającymi odłamkami skalnymi lub przewracającymi sie drzewami, itd.
  7) Łyżka ładowarkowa - z płynną regulacją zacisku szczęki.
  8)  Łyżka koparkowa - kąt zamykania min. 195°.
  9) System umożliwiający lokalizacje koparko-ładowarki umożliwiający szczegółowe dane dotyczące czasu pracy i wydajności maszyny (przestoje maszyny, czas pracy maszyny, lokalizacja maszyny)
  10) Możliwość zastosowania funkcji opcjonalnych- np. zewnętrzne gniazdo hydrauliczne na narzędzia ręczne dla osoby pracującej obok koparko-ładowarki.

 3. Kryterium wyboru oferty 

  Najniższa oferowana cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT wyrażona w PLN lub w EUR, przy czym średni kurs euro w stosunku do złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień został przyjęty zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych)   przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych i ilościowych  – waga 100%.

  Kryterium to będzie oceniane wg wzoru:
                     Cmin
             C =  --------------------- * XX %
                      Cmax
           
  Gdzie: Cmin  – cena oferty najniższej
             Cmax – cena oferty najwyższej

  XX % - poziom procentowego udziału wg specyfikacji:        
  Cena – 70 %
  Parametry techniczne – 10 %
  Specyfikacja (funkcjonalność)
  Poziom innowacyjności – 10 %

 4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

  W składanej ofercie należy podać ceny jednostkowe poszczególnych części zamówienia. Cena oferty będzie sumą cen netto poszczególnych części wchodzących w skład przedmiotu zamówienia pomnożonych przez ich ilości. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

 5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 stycznia 2011 r. .

 6. Opis sposobu przygotowania ofert

  Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia tzn. cenę (wycenione winny być wszystkie części zamówienia), termin realizacji, czas, okres udzielonej gwarancji, okres ważności oferty oraz datę jej sporządzenia.

 7. Miejsce i termin składania ofert:

  Tados Firek Sp. z o.o.
  ul. Ks. Kościowa 22
  97-500 Radomsko

 8. Termin składania ofert: wskazać datę – 27.01.2011 do godz. 16.00.

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa