Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

ZAPYTANIE OFERTOWE 10.01.2011 - system informatycznyZAPYTANIE OFERTOWE 10.01.2011 - system informatyczny
Musisz uaktualnić Flash Player'a


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Radomsko, dnia 10.01.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W związku z realizacją projektu pn. "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki „Tados Firek ” Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie działalności." w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 firma Tados Firek Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku przy ul. Karola Kościowa 22, zamierza zakupić:

 • oprogramowanie do kosztorysowania
 1. Zamawiający :
  Tados Firek Sp. z o.o.
  ul. Ks. Kościowa 22
  97-500 Radomsko
  NIP 7722319909, 
  REGON 100352492

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Oprogramowania do kosztorysowania – 1 sztuka.

  Zakres:

  • Tworzenie kosztorysów, zawierających warianty na poziomie działów, pozycji lub elementów RMS.
  • Rejestrację zmian (wyróżnienie kolorem, skreśleniami i podkreśleniami) przydatna przy dokonaniu korekt lub sprawdzaniu kosztorysu (przez  inspektorów nadzoru i in.), wszystkie zarejestrowane zmiany mogą być  zaakceptowane lub cofnięte.
  • Tworzenie kosztorysów złożonych z możliwością równoczesnej pracy kilku  kosztorysantów nad różnymi fragmentami kosztorysu.
  • Wyliczenie nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji.
  • Rozliczenie pozycji w innych pozycjach.
  • Zapisywanie kosztorysu i jego działów w cenniku obiektów.
  • Wystawianie inny kosztorysów, ich działów czy pozycji jako pozycji uproszczonych.
  • Automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych (np. za transport na większą odległość).
  • Korzystanie w książce obmiarów z biblioteki wzorów i funkcji matematycznych.
  • Łatwe tworzenie harmonogramu dzięki mechanizmowi kluczy wykonawczych i  lokalizacyjnych.
  • Rozliczanie wykonanych robót.
  • Współpraca z programem CAD Rysunek.

 3. Kryterium wyboru oferty 

  Najniższa oferowana cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT wyrażona w PLN lub w EUR, przy czym średni kurs euro w stosunku do złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień został przyjęty zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych i ilościowych – waga 100%.

  Kryterium to będzie oceniane wg wzoru:
                     Cmin
             C =  --------------------- * XX %
                      Cmax
           
  Gdzie: Cmin  – cena oferty najniższej
             Cmax – cena oferty najwyższej

  XX % - poziom procentowego udziału wg specyfikacji:        
  Cena – 90 %
  Kompletność oferty – 10 %

 4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

  W składanej ofercie należy podać ceny jednostkowe poszczególnych części zamówienia. Cena oferty będzie sumą cen netto poszczególnych części wchodzących w skład przedmiotu zamówienia pomnożonych przez ich ilości. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

 5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.01.2011 r.

 6. Opis sposobu przygotowania ofert

  Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia tzn. cenę (wycenione winny być wszystkie części zamówienia), termin realizacji, czas, okres udzielonej gwarancji, okres ważności oferty oraz datę jej sporządzenia.

 7. Miejsce i termin składania ofert:

  Tados Firek Sp. z o.o.
  ul. Ks. Kościowa 22
  97-500 Radomsko

 8. Termin składania ofert: 27.01.2010 do godz. 16.00.

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa