Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

ZAPYTANIE OFERTOWE - 20.05.2011ZAPYTANIE OFERTOWE - 20.05.2011
Musisz uaktualnić Flash Player'a

Radomsko, dnia 20.05.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

            W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pod nazwą  “Rewitalizacja: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworu na cele usługowe hotelarsko-restauracyjne i odnowy biologicznej” zamierza przeprowadzić prace polegajace na wykonaniu robót budowanych.

1.      Zamawiający:

Firma TADOS Firek Zbigniew

ul. Ks. Kościowa 22

97-500 Radomsko

NIP: 949-065-05-36

Regon: 151548413

2.      Opis przedmiotu zamówienia :

Prace polegające na wykonaniu:     

- robót fundamentowych i odwodnieniowych,

- wzmocnienia fundamentów i roboty ziemne

- schodów w piwnicy i izolacji, minowanie

- robót murowych i izolacyjnych

- robot żelbetowych i kominów

- montażu stolarki okiennej i drzwiowej

- konstrukcji i pokrycia dachu z ociepleniem

- wykonaniu ramp, schodów, tarasów

- wykończeń zewnętrznych, robót elektrycznych

- robót wykończeniowych wewnętrznych

 

3.      Kryteria wyboru oferty:

 

Najniższa oferowana cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT wyrażona w PLN lub w EUR, przy czym średni kurs euro w stosunku do złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień został przyjęty zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych i ilościowych  – waga 100%

       Kryterium to będzie oceniane wg wzoru :

                       Cmin

           C =  --------------------- * XX %

                       Cmax

      Gdzie : Cmin – cena oferty najniższej

                  Cmax – cena oferty najwyższej 

XX % - poziom procentowego udziału wg specyfikacji:        

            Cena – 100 %

4.      Opis sposobu obliczenia ceny oferty

W składanej ofercie należy podać ceny jednostkowe poszczególnych części zamówienia. Cena oferty będzie sumą cen netto poszczególnych części wchodzących w skład przedmiotu zamówienia pomnożonych przez ich ilości. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

5.      Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2012

6.      Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia tzn. cenę (wycenione winny być wszystkie części zamówienia), termin realizacji, czas, okres udzielonej gwarancji, okres ważności oferty oraz datę jej sporządzenia.

7.      Miejsce składania ofert:

Firma TADOS Firek Zbigniew
Ul. Karola Kościowa 22
97-500 Radomsko

8.        Termin składania ofert:   03.06.2011 do godz. 12.00

 

 

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.