Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

ZAPYTANIE OFERTOWE - 24.04.2012ZAPYTANIE OFERTOWE - 24.04.2012
Musisz uaktualnić Flash Player'a

Radomsko, dnia 24.04.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

            W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pod nazwą  “Rewitalizacja: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworu na cele usługowe hotelarsko-restauracyjne i odnowy biologicznej” zamierza przeprowadzić prace polegajace na wykonaniu robót budowanych.

1.      Zamawiajacy:

Firma TADOS Firek Zbigniew

ul. Ks. Kościowa 22

97-500 Radomsko

NIP: 949-065-05-36

Regon: 151548413

                       

2.      Opis przedmiotu zamówienia :

Prace polegające na wykonaniu:     

Pomp ciepła o mocy 30KW - kotłownia z oprzyrządowaniem i automatyką

Montażu dolnego źródła  ciepła dla kotłowni o mocy 30KW

Montażu ogrzewania podłogowego i ściennego

Montażu ogrzewania podłogowego- wykonanie płyty grzewczejzbrojonej

Rozdzielaczy ogrzewania podłogowego

Montażu pionów C.O.  - zsilanie ogrzewania podłogwego 560 MB

Ociepleniu ścian budynków metodą lekką

Ociepleniu budynków płytami z wełny mineralnej

Ociepleniu ścian budynków metodą lekką – dodatkowe mocowanie kołkami płyt steropianowych

Ociepleniu budynków płytami z wełny mineralnej na ościeżach

Ociepleniu ścian budynków metodą lekką – montaż profilu przyokiennego z siatką

Ociepleniu ścian budynków metodą lekką w technologii Dryvit

Ociepleniu ścian budynków metodą lekką – montaż narożnika ochronnego PCV z siatką

Ociepleniu ścian budynków metodą lekką w technologii Caparol

Ociepleniu budynków płytami styropianowymi gr 12 cm na sciankach metodą lekką w technologii Drywit Drysulation

Ociepleniu budynków płytami styropianowymi metodą lekką w  technologii Drywit Drysulation – przyklejenie płyt 20 cm na fragmencie stropodachu

Izolacji cieplnej i przeziwdzwiękowe z płyt styropianiowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho

Izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowe z wełny mineralnej  gr. 20 cm z płyt układanych na sucho

Montażu okien drewnianych zespolonych fabrycznie

Montażu Scianek aluminiowych oszklonych na budowie

Montażu skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych

Izolacji wentylacji mechanicznej - rekuperacja

Izolacji wentylacji mechanicznej – przewody po rekuperacji

Izolacji wentylacji mechanicznej – izolacja rekuperacji

Dolnego źródła ciepła

Inwentaryzacji geodezyjna, UDT i PPOŻ

Instalacji odgromowej

Robotach naprawczych

Rynien, obróbek, rur spustowych

Instalacji wentylacji mechanicznej – rekuperacja, kanały czerpne, roboty budowlane

3.      Kryteria wyboru oferty:

Najniższa oferowana cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT wyrażona w PLN lub w EUR, przy czym średni kurs euro w stosunku do złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień został przyjęty zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych i ilościowych  – waga 100%

       Kryterium to będzie oceniane wg wzoru :

                       Cmin

           C =  --------------------- * XX %

                       Cmax

 

 

      Gdzie : Cmin – cena oferty najniższej

                  Cmax – cena oferty najwyższej 

XX % - poziom procentowego udziału wg specyfikacji:        

            Cena – 100 %

4.      Opis sposobu obliczenia ceny oferty

W składanej ofercie należy podać ceny jednostkowe poszczególnych części zamówienia. Cena oferty będzie sumą cen netto poszczególnych części wchodzących w skład przedmiotu zamówienia pomnożonych przez ich ilości. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

5.      Termin wykonania zamówienia: do dnia 29.06.2013

6.      Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta winna być sporządzona na piśmie i zawierać wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia tzn. cenę (wycenione winny być wszystkie części zamówienia), termin realizacji, czas, okres udzielonej gwarancji, okres ważności oferty oraz datę jej sporządzenia.

7.      Miejsce składania ofert:

Firma TADOS Firek Zbigniew
Ul. Karola Kościowa 22
97-500 Radomsko

8.        Termin składania ofert:   08.05.2012 do godz. 12.00

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.