Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

Warunki gwarancjiGarantiebedingungen
Musisz uaktualnić Flash Player'a
WARUNKI GWARANCJI
 1. Okres gwarancji na wyroby oferowane przez FIRMĘ TADOS FIREK ZBIGNIEW wynosi:
  •    5 lat na trwałość i szczelność profili PCV
  •    2 lata na zachowanie funkcji okucia
  •    5 lat na trwałość i szczelność szyb zespolonych l O lat na trwałość i szczelność uszczelek
  •    2 lata na trwałość i właściwości funkcjonalne nawiewników
  •    5 lat na powłoki lakiernicze (dotyczy stolarki ALUMINIOWEJ)
  •    1 rok na prace budowlane
 2. Gwarancji na montaż udziela firma montująca elany wyrób. Odpowiada ona również za regulacją wyrobu.
 3. Gwarancja jest ważna jedynie po przedstawieniu oryginału dowodu zakupu (faktura VAT) wraz z dowodem wpłaty.
 4. Po zgłoszeniu reklamacji klient jest zobowiązany do zagwarantowania warunków potrzebnych do usunięcia usterki.
 5. Naprawa gwarancyjna nic obejmuje czynności wynikających z normalnego użytkowania wyrobu (np. czynności konserwacyjne oraz regulacja okuć), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 6. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez:
  •    niewłaściwą eksploatacją (konserwacją i mycie nieodpowiednimi środkami, brak konserwacji okuć i uszczelek, itp.)
  •    zabrudzenie szyb, elementów okuciowych, zniszczenie powłoki lakierniczej, itp.
  •    uszkodzenia mechaniczne (szyb. zarysowanie rani, wgniecenia i inne)
  •    samodzielną wymianę szyb (uszkodzenie szyby, listew przyszybowych, nieprawidłowe rozmieszczenie podkładek dystansowych, itp.)
  •    naturalne częściowe lub całkowite zużycie zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem wyrobów
  •    nieprawidłowe zamontowanie wyrobów w otworach (jeżeli wyrób był montowany przez grupą montażową inną niż FIRMY TADOS FIREK ZBIGNIEW)
  •    przeróbki i zmiany konstrukcyjne nic wykonane przez FIRMĘ TADOS FIREK ZBIGNIEW.
 7. Wady nieistotne wyrobów, które pozostają nicu idoczne po zamontowaniu i nic mające wpływu na wartość użytkowa wyrobów nic podlegają reklamacji i nie są obiatę gwarancją.
 8. Zgłoszenie reklamacji musi zostać złożone w miejscu sprzedaży wyrobów w formie pisemnej z opisaniem wad i usterek oraz z podaniem miejsca , gdzie znajduje sią reklamowany wyrób.
  Producent od dnia otrzymania w/w zgłoszenia ma 14 dni na przeprowadzenie wizji lokalnej, pisemną odpowiedź co do wyniku rozpatrzonej reklamacji.
 9. W przypadku uznania reklamacji termin naprawy lub wymiany wadliwych elementów nie przekroczy 14 kolejnych dni, jednakże w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.
 10. Zwłoka w załatwieniu teklamacji nic zachodzi, gdy przedstawiciel Sprzedawcy zgłosi sią u Kupującego w uzgodnionym terminie celem załatwienia reklamacji (oględzin, wymiany, naprawy) i nie może tej czynności wykonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Termin załatwienia reklamacji przedłuża się wówczas o czas wynikającej z tego faktu zwłoki
 11. Producent nic odpowiada za opóźnienia realizacji zobowiązań gwarancyjnych spowodowane udokumentowanymi i nie zawinionymi przez Producenta opóźnieniami realizacji dostaw materiałów i części zamiennych.
 12. W przypadku konieczności usunięcia usterek nie objętych gwarancją wszelkie koszty związane z usunięciem tej usterki pokrywa użytkownik.
 13. Po upływie jednego roku od daty sprzedaży należy wykonać okresowy przegląd i konserwacje wyrobu przez serwis firmowy.
 14. Nie wykonanie czynności opisanej w punkcie 13 powoduje utratę, gwarancji.
 15. Po dostarczeniu/montażu wyrobu klient pod rygorem utraty praw z tytułu gwarancji za wady jawne ma obowiązek przed podpisaniem KARTY DOSTAWY/MONTAŻU sprawdzić jakość wyrobu lub wykonanej usługi.
 16. W przypadku stwierdzenia wad nic wynikających jednoznacznie z winy producenta/grupy montażowej, po podpisaniu KARTY DOSTAWY/MONTAŻU reklamacji nie uwzględnia się.
 17. We wszystkich sprawach spornych właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Sprzedawcy.