Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Ko┼Ťciowa 22

OkuciaBeschl?Ąge
Musisz uaktualni─ç Flash Player'a
Okucia

Do naszych okien stosujemy okucia WINKHAUS

    

Winkhaus to inteligentne i innowacyjne rozwi─?zania w zakresie techniki okuciowej do okien i drzwi.   Podstawowe produkty to okucia uchylno-rozwierane, rozwierane i przesuwne do okien z PCV i Aluminium.

Umo??liwia zastosowanie szeregu element??w, kt??re podnosz─? funkcjonalno??─? i wygod─? u??ytkowania okna takich jak:

 • blokada obrotu klamki z podno??nikiem:
  Mechanizm ten wymusza prawid??ow─? obs??ug─? okna, czyli uniemo??liwia uchylenie skrzyd??a, gdy okno jest otwarte. Dzi─?ki niemu nie dojdzie do "wyczepienia si─?" skrzyd??a z g??rnego zawiasu. Podno??nik dodatkowo lekko unosi skrzyd??o i zapewnia p??ynne jego przechodzenie z pozycji otwartej do zamkni─?tej. Jest to rozwi─?zanie szczeg??lnie polecane do okien o du??ych rozmiarach.

 • mikrowentylacji:
  Jest mo??liwa po przekr─?ceniu klamki w g??r─? o 45┬░ od pozycji poziomej Ô?? wtedy mi─?dzy ram─? a skrzyd??em powstaje niewielka (3 mm) szczelina, kt??ra zapewnia sta??y dop??yw ??wie??ego powietrza. Skrzyd??o pozostaje w tej pozycji dzi─?ki specjalnemu zaczepowi rozszczelniaj─?cemu.

 • ogranicznik otwarcia okna:
  Ograniczaj─?c otwarcie skrzyd??a do k─?ta 90┬░, zabezpiecza je przed uderzaniem o wn─?k─? okienn─? przy silnym wietrze. Wbudowany hamulec cierny utrzymuje otwarte skrzyd??o w ??─?danej pozycji.

 • stopniowany uchy??:
  Sprawia on, ??e stopie?? uchylenia skrzyd??a mo??na zmienia─?. Zamiast jednej pozycji uzyskujemy Ô?? zale??nie od pogody lub potrzeb domownik??w Ô?? 5 lub 7 po??o??e?? skrzyd??a. Dzi─?ki temu mo??na regulowa─? intensywno??─? przewietrzania, przekr─?caj─?c klamk─? na kolejny Ô??stopie??Ô?Ł. Uchylone skrzyd??o jest tak??e zabezpieczone przed zatrza??ni─?ciem.

 • zatrzask balkonowy:
  Zapobiega uderzaniu otwartych drzwi o o??cie??nic─?, gdy jeste??my na balkonie. Wychodz─?c na balkon, zamykamy drzwi, poci─?gaj─?c za specjalny uchwyt Ô?? zatrzask utrzymuje skrzyd??o w o??cie??nicy. Drzwi otworz─? si─? ponownie przy lekkim nacisku z zewn─?trz.

W ramach systemu autoPilot funkcjonuje wiele wariant??w okucia, dostosowanych do potrzeb r????nych grup klient??w oraz ich wymaga?? dotycz─?cych bezpiecze??stwa, komfortu i estetyki.